Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2014/013058

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Dvorníky – Včeláre, 044 02 Dvorníky – Včeláre 4

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 8 ks drevín druh topoľ rastúcich na parcele KN – C 1717 zastavaná plocha v k. ú. Dvorníky. Dôvodom žiadosti o výrub drevín je, že predmetné dreviny rastú v blízkosti vodného toku, v stromoradí pri futbalovom ihrisku a hrozí pád na šatne futbalového oddielu.

Žiadosť doručená dňa: 18. 11. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.