Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2014/013020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 4 ks drevín druh orech rastúcich na parcele KN – C 5867 (KN E 2052/1) v k. ú. Turňa nad Bodvou. Dôvodom výrubu drevín je, že predmetné dreviny rastú v strede rigolu miestnej komunikácie, kde podľa územného plánu sa umiestni v blízkej budúcnosti vedenie verejnej kanalizácie.

Žiadosť doručená dňa: 13. 11. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.