Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2014/007760

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks smrekov pichľavých a 3 ks jedlí rastúcich na parcele KN-C č. 800/1 v k. ú. Slanec z dôvodu narúšania základov a fasády budovy základnej školy.

Žiadosť doručená dňa: 09. 06. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.