Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2014/003423

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Haniska, 044 57 Haniska 248

Predmet žiadosti: Súhlas na predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-KS-OSZP-2014/004969 zo dňa 04.04.2014, ktorým bol vydaný súhlas na výrub drevín rastúcich na parcele KN-E č. 313 v k. ú. Haniska. Dôvodom predĺženia platnosti rozhodnutia je odstúpenie vybraného dodavateľa od realizácie zákazky.

Žiadosť doručená dňa: 25. 02. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.