Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00798

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Zádiel, 044 02 Zádiel

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks javora poľného rastúceho na parcele KN-C č. 1156 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zádiel. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu výstavby domu poslednej rozlúčky.

Žiadosť doručená dňa: 13.03.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.