Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00734

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 8 ks javorov, 3 ks jaseňov, 1 ks hraba, 1 ks hrušky a 9 ks agátov rastúcich na parcelách KN-C č. 26/12-14 – zastavaná plocha, 802/1 - záhrada, 20/1 – ostatná plocha v k.ú. Slanec. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu výstavby ciest a chodníkov v rámci rekonštrukcie centrálnej časti obce v historickom parku a tiež z bezpečnostných dôvodov, nakoľko hlavne javory a agáty sú v zlom zdravotnom stave alebo vyschnutých.

Žiadosť doručená dňa: 22.03.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.