Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00271

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Seňa, zastúpená starostkou, 044 58

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 12 ks topoľov kanadských a 10 ks vŕb rastúcich na parcele č. 90/3 v k. ú. Seňa. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu ich čiastočného vyschnutia a poškodenia. Tieto dreviny sa nachádzajú v miestach pohybu žiakov školy a ohrozujú ich na živote.

Žiadosť doručená dňa: 30.01.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hudakova.lucia@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.