Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2018/007924-3

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovitého porastu o rozlohe 750 m2 na parcelách registra „C“ č. 1507/2, 1506/1, 1494/8, 2098/8 v k.ú. Strážne a na parcelách registra „C“ č. 1935/1, 1935/3, 1934/1, 1935/2 v k.ú. Veľký Kamenec. Jedná sa o krovitý porast, ktorý bráni v realizácii líniovej stavby: „Prepojovacie potrubie – Strážne – Veľký Kamenec“.
žiadosť doručená: 03.07.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.