Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2018/002050-3

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Daniela Nagyová, Komenského 2210/23, Trebišov
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub smreka na parcele registra „C“ č. 4956/102 v k.ú. Trebišov. Predmetná drevina je z časti vyschnutá a pri silnom vetre hrozí vyvrátenie, čím môže byť ohrozené zdravie, život a majetok v záhradkárskej osade.

žiadosť doručená: 24.01.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.