Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2017/011266-3

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Arnold Dócs-DOXANI, Horešská 1030/68, Kráľovský Chlmec
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub náletových drevín a krovitého porastu o rozlohe 10 ha na parcelách registra „C“ č. 12363, 12346/2, 14571/7, 14571/13, 14354/2, 1852/15, 4074/6, 4074/7, 12111/1-12111/5 v k.ú. Kráľovský Chlmec. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza, rekultiváciu pôdy. Po vyčistení bude využívaná plocha ako TTP.

žiadosť doručená: 04.10.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.