Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/008503-3

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: SVP, š.p., OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, M.R.Štefánika 484/25, 075 34 Trebišov

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 60 ks drevín ., rastúcich na EKN parc. č. 710, 1047 v k.ú. Streda nad Bodrogom a na EKN parc.č. 572/2v k.ú Somotor.
Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza: Výrub je potrebné zrealizovať z dôvodu ohrozenia života a zdravia ľudí, keďže predmetné stromy rastú v blízkosti štátnej cesty medzi obcami Streda nad Bodrogom a Somotor, jedná sa o vzrastlé a nestabilné stromy, naklonené nad cestnú komunikáciu a hrozí ich vyvrátenie.

žiadosť doručená: 14.07.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.