Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/004117-3

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: SKALINA LADISLAV VINOHRAD DAMASKUS, Kamenecká 148/79A, 076 31 Streda nad Bodrogom
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 10 ks drevín druh agát biely a 200 m2 krovitých porastov rastúcich na parcele EKN č. 1819/1 v k.ú. Streda nad Bodrogom. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza umožnenie obhospodarovania parcely ako ornej pôdy.

žiadosť doručená: 17.03.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.