Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/002451-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Somotor, Obchodná 39/7, 076 35 Somotor
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 200 ks drevín druh topoľ sp. a 37 072 m2 krovitého porastu, rastúcich na parcele EKN č. 177 v k. ú Véč. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza prinavrátenie pozemku do pôvodného stavu, ako aj pretrvávajúce problémy s peľom uvedených drevín.
žiadosť doručená: 31.01.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.