Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/002448-3

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Mgr. Ľudmila Borková, Okružná 1297, 071 01 Michalovce, Ing. Anton Mižík, Štefánikova 1368/33, 071 01 Michalovce, Ing. Peter Mižík, M.Nešpora 2314/41, 071 01 Michalovce

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 200 ks drevín druh topoľ sp., vŕba sp., rastúcich na parcelách EKN č. 5027, 5029, 5030 v k. ú Hraň. Ako dôvod výrubu žiadatelia uvádzajú zabrániť padaniu drevín a predísť škodám na zdraví a majetku
žiadosť doručená: 01.02.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.