Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/000525-5

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: AGROZORAN, s.r.o., 076 14 Michaľany
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 35 000 m2 krovitého porastu, rastúceho na parcelách EKN č. 828, 829, 830, 831, 833, 832, 439, 846/1, 433/12, 437/2, 442, 460, 487, 459, 491, 492, 493, 842, 843, 433/11, 433/13, 433/14, 433/6, 433/6, 433/7, 433/8, 570 v k.ú. Luhyňa, na parc. EKN č. 707/17, 707/16, 705, 522, 519/4, 585/2, 496/9, 496/8, 496/7, 496/5, 496/4, 496/3, 496/2, 606/1, 607/19, 607/18, 607/17, 509/1, 508/2, 707/15, 509/2, 508/1, 512, 519/2, 607/21, 607/20,607/23, 707/18 v k.ú. Čerhov, a na parc. EKN č.843, 920, 852/1, 942, 943, 944, 842, 830 v k.ú. Michaľany. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza vykonať opatrenia na ochranu a zachovanie funkcií poľnohospodárskej pôdy, ochranu pred znehodnotením zarastaním inváznych a náletových drevín.
žiadosť doručená: 10.01.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.