Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2016/006975-4

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: WH Danubius, s.r.o., Gymnaziálna 163, 038 43 Kláštor pod Znievom
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov rastúcich v k.ú. Biel, Leles, Malé Trakany, Kráľovský Chlmec vo vlastníctve žiadateľa. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza, že predmetné dreviny zasahujú do jeho pozemkov a bránia v ich riadnom užívaní.

žiadosť doručená: 13.06.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.