Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/012772-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Miroslav Tóth, Hlavná 30/61, 076 12 Kuzmice
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 5000 m 2 krovitého prastu a 45 ks drevín v druhovej skladbe 5 ks topoľ sp. , 20 ks vŕba sp., a 20 ks orech sp., rastúcich na parcelách EKN č. 430, 440, 435, 427, 434, 425/2, 426, 425/1, 425/2, k.ú. Kuzmice a parc. EKN č. 1165/30, 1165/7, 1165/2, 1165/36, 1408/11, 1165/29, 1165/38 k.ú. Slivník. Dôvodom žiadosti je, že predmetné dreviny zasahujú do poľnohospodárskej pôdy, bránia jej obhospodarovaniu, čím sa zmenšuje jej výmera.

žiadosť doručená: 11.12.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.