Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2015/011582-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: TOKAJ GOLD s.r.o., Sládkovičova 10, 040 01 Košice
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 100 ks drevín a krovitého porastu o výmere 2000 m2, rastúcich na parcele KN-E č. 791 v k.ú. Viničky. Dôvodom žiadosti je vyčistenie plochy za účelom výsadby vinohradu.

žiadosť doručená: 03.11.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.