Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/010979-3

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: LENAD INVEST s.r.o., Zlatobanská 16, 080 01 Prešov
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub náletových drevín a krovitého porastu v druhovej skladbe tŕnka, šípka, vtáči zob, bršlen, lieska, hloch, rastúcich na parcele č. 742/2 v k.ú. Bačkov. Dôvodom žiadosti je vyčistenie plochy za účelom uvedenia do pôvodného stavu a ďalšieho obhospodarovania.

žiadosť doručená: 15.10.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.