Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/010904-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: MUDr. Magdaléna Hricutová, Ibrányiho 1239/5, 077 01 Kráľovský Chlmec
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny – 4 ks v druhovej skladbe dub sp., a 2 ks agát sp., rastúcich na CKN parcele č. 13559 v k.ú. Kráľovský Chlmec. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že dreviny narúšajú základy oplotenia a budovy a zároveň nadmerne tienia a zabraňujú prieniku svetla do budovy.

žiadosť doručená: 12.10.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.