Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/010363-2

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Biel, Hlavná 48, 076 41 Biel
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh agát biely rastúcej na parcele registra „C“ č. 1123/1 v k.ú. Biel. Jedná sa o drevinu rastúcu na cintoríne, ktorá ohrozuje náhrobné pomníky.

žiadosť doručená: 25.09.2015

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.