Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/010122-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: P&P Jozef Pencák, Kochanovská 218/57, 078 01 Sečovce
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 96 ks drevín v druhovej skladbe topoľ sp., rastúcich na parcelách č. 539/21, 539/22, 539/23, 539/24, 539/25, 539/26, 539/27, 539/28, 540/4, 540/5, 540/6, 535/1, 535/2, 549/1, 540/5 v k.ú. Čerhov. Dôvodom žiadosti sú prestarlé, suché a poškodené dreviny.

žiadosť doručená: 18.09.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.