Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/009050-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Čerhov, Dlhá 100, 076 81 Čerhov
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovitého porastu o rozlohe 200 m2 rastúceho na parcele registra „E“ č. 630 v k.ú. Čerhov. Jedná sa o výrub náletového krovia za účelom prevencie a ochrany pred povodňami.

žiadosť doručená: 12.08.2015

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.