Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/005909-4

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: WH Danubius, s.r.o., Gymnaziálna 163, 038 43 Kláštor pod Znievom
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – 18 ks v druhovej skladbe agát sp., rastúcich na parcele EKN č.5357, v k.ú. Leles. Dôvodom výrubu je zabezpečenie ochrany ciest II triedy v cestných ochranných pásmach.

žiadosť doručená: 14.05.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.