Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/004277-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Lumix Trade, spol. s.r.o., Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovitého porastu a náletových drevín o rozlohe 6 000 m2 na parcelách registra „C“ č. 1347/2, 1347/4, 1347/6 v k.ú. Ladmovce. Jedná sa odstránenie náletového krovinatého porastu z povrchu navozeného materiálu- hlušina, ktorý vznikol návozom z prevádzky lomov Ladmovce a Ladmovce I. Plánuje sa vývoz materiálu, ale bez biologickej časti.


žiadosť doručená: 06.03.2015

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.