Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/003114-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Ildikó Valkovszká, Hlavná č. 139, 076 31 Streda nad Bodrogom
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny – 100 ks v druhovej skladbe agát sp. a 5 ks buk sp., rastúcich na CKN parcelách č. 2712, 3005, 2713, 3006, 3004, 3027 v k.ú. Streda nad Bodrogom. Dôvodom výrubu je obnova vinohradu.

žiadosť doručená: 30.01.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.