Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2015/002707-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Biel, Hlavná č. 48, 076 41 Biel
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny – 3 ks v druhovej skladbe topoľ sp. a lipa sp. a náletových krovitých porastov o výmere cca 200 m2 rastúcich na parcele č. 261 v k.ú. Biel. Dôvodom výrubu je údržba cintorína.

žiadosť doručená: 20.01.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.