Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2014/00457-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu  na výrub drevín

žiadateľ:  Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov

predmet žiadosti:  Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks v druhovej skladbe smrek sp., rastúcej na parcele č. 3822/25 v k.ú. Trebišov. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav dreviny, ktorá ohrozuje bezpečnosť a zdravie ľudí pohybujúcich sa v lokalite Mestského parku- národná kultúrna pamiatka zapísaná ÚZPF SR pod číslom 1/9.

žiadosť doručená: 21.02.2014

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.