Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2014/00456-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu  na výrub drevín

žiadateľ:  Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník

predmet žiadosti:  Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – 55 ks v druhovej skladbe topoľ sp., vŕba biela rastúce na parcele č. 539/6 a č. 539/5 v k.ú. Sirník. Dôvodom výrubu je realizovanie projektu s názvom „Vodozádržný systém v obci Sirník“

žiadosť doručená: 21.02.2014

 

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.