Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2014/00304

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Mesto Trebišov
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh agát biely, ktorá rastie na parcele č. 3822/24 v k.ú. Trebišov, z dôvodu že drevina je poškodená – suchá.

žiadosť doručená: 07.02.2014

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.