Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2013/00339-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Mikuláš Doša, Mierová 367/6, Streda nad Bodrogom

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – 22 ks v druhovej skladbe agát biely a krovitého porastu o rozlohe 100 m2 rastúce na parcele č. 2595 v k.ú. Streda nad Bodrogom.

 

žiadosť doručená: 11.12.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.