Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Nová web stránka

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: LENAD INVEST s.r.o., Zlatobanská 16, 080 01 Prešov
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 95 ks drevín druh osika, jelša, hrab, vŕba a krovitých porastov o rozlohe 1,8 ha., rastúcich na parcele KN-E č. 451/1 v k. ú Bačkov. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza vyčistenie parciel od náletových drevín a kríkov.
žiadosť doručená: 09.11.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.