Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

 

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Juraj Buzáš Vinohradnícka 14, 076 31 Streda nad Bodrogom

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 47 ks drevín v druhovej skladbe jelša lepkavá – 34 ks, agát biely – 12 ks, orech sp. - 1 ks rastúce na parcele registra „C“ č. 2056 v k.ú. Streda nad Bodrogom .

 

žiadosť doručená: 12.12.2012

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.