Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/0331-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Ing. Lucia Hredzáková Stankovce 78

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 20 000 m2 krovitých porastov v druhovej skladbe ruža šípová, trnka obyčajná, hruška plánka rastúce na parcelách č. 1178/1, 1182/2 v k.ú. Stankovce, z dôvodu nefunkčných TTP v danej lokalite. Jedná sa o mulčovanie a čistenie TTP od krovitých náletov.

 

žiadosť doručená: 13.02.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.