Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00220-1

 

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 25 ks drevín v druhovej skladbe topoľ rastúce na parcele č. 38/1, 1170 v k.ú. Stanča, z dôvodu zlého zdravotného stavu a pri zlých poveternostných podmienkach sa lámu, čím ohrozujú život, zdravie a majetok.

žiadosť doručená: 31.01.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.