Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00073-1

 

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  Obec Ladmovce

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 40 ks drevín v druhovej skladbe agát biely – 30 ks, ovocné dreviny – 10 ks, rastúce na parcele registra „C“ č. 116 v k.ú. Ladmovce.

 

žiadosť doručená: 09.01.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.