Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012/01187-1

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Trebišov

-

2012/01187-1

RNDr. Plačková, PhD.

/056-6688850

12.11.2012

 

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR    

           č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  TBM s.r.o. Stierova 5, 040 23 Košice

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 100 000 ks náletových drevín v druhovej skladbe topoľ, hrab, agát na parcelách č. 1937, 1982, 1994, 1611 v k.ú. Malé Trakany.

 

žiadosť doručená: 07.11.2012

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

 

 

 

 

 

                                                                                                           Ing. Stanislav Bogdányi

                                                                                                                         prednosta