Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-RV-OSZP-2015/03808-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb a zariadení pri veľkosti stáda nad 30 dobytčích jednotiek, výrub krovitých porastov a drevín a aplikáciu chemických látokv k.ú. Hrhov v Národnom parku Slovenský kras a v jeho ochrannom pásme.

Žiadateľ: ARVID, s.r.o., 049 44 Hrhov 388, IČO: 46 153 187

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb a zariadení pri veľkosti stáda nad 30 dobytčích jednotiek,a to hovädzieho dobytka v počte 150 ks, podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. e) a § 13 ods. 2 písm. e) zákona o OPaK, výrub krovitých porastov a drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK a aplikáciu chemických látok a hnojív podľa § 14 ods. 2 písm. c) a § 13 ods. 2 písm. h) zákona o OPaK v Národnom parku Slovenský kras a v jeho ochrannom pásme.

Žiadosť doručená dňa: 09. 02. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@rv.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.