Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-RV-OSZP-2015/010937-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na let lietadlom, alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadeniav Národnom parku Slovenský kras.

Žiadateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na let lietadlom, alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia podľa § 14 ods. 2 písm. d) zákona o OPaK v Národnom parku Slovenský kras v k.ú. obce Silická Brezová a Silica za účelom osadenia nových podperných bodov elektrického vedenia.

Žiadosť doručená dňa: 30.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.