Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-RV-OSZP-2015/008770-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Rožňava, v zastavanom území mesta na pozemkoch vo vlastníctve mesta, mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Žiadateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, IČO: 00328758

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub viacerých drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK rastúcich v zastavanom území Mesta Rožňava, na miestnom cintoríne, pričom sa jedná o vysoké stromy, ktoré zasahujú do hrobových miest, sú prestárle, vysychajú, resp. ohrozujú návštevníkov cintorína.

Žiadosť doručená dňa: 08.07.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.