Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/008079-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Silická Jablonica v Národnom parku Slovenský kras, kde platí 3. stupeň územnej ochrany.

Žiadateľ: SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie súhlasu na výrub v k.ú. Silická Jablonica, na pozemku parc. č. KN-C 2006/4, druh pozemku orná pôda v súvislosti so zabezpečením dopravy nového trasového uzáveru pre zabezpečenie výmeny na trase MŠP TU Silická Jablonica/0119 podľa § 47 ods. 3,5 zákona o OPaK. Pozemok sa nachádza v Národnom parku Slovenský kras, kde platí 3. stupeň ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 19.06.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.