Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/005185-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Štítnik, v zastavanom území obce na cintoríne.

Žiadateľ: Obec Štítnik, Nám. 1. mája 167, 049 32 Štítnik, IČO: 00 328 871

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 27 ks drevín druhu smrek obyčajný v zastavanom území obce, na pozemku parc. č. KN-C 616/1 v k.ú. Štítnik, na cintoríne, pričom sa jedná o mohutné jedince, ktoré ohrozujú pozostalých a hrobové miesta.

Žiadosť doručená dňa: 19.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@rv.vs.s.k) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.