Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/004674-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Henckovce, v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Obec Henckovce, Henckovce č. 60, 049 23 Henckovce, IČO: 00 328 278

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu lipa malolistá, ktorá rastú na cintoríne, pričom sa jedná o poškodený strom, dutý. Predstavuje nebezpečenstvo pre obyvateľov obce.

Žiadosť doručená dňa: 04.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.