Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/004629-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Betliar, v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Obec Betliar, Šafárikova 67, 049 21 Betliar, IČO: 00 328 103

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 3 ks drevín druhu topoľ čierny, ktoré rastú v malom parku v centrálnej časti obce, pričom sú prestárle a jeden z nich je aj dutý. Ohrozujú obyvateľov obce a nehnuteľný majetok.

Žiadosť doručená dňa: 03.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.