Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/004015-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Krásnohorská Dlhá Lúka na svahu Silickej planiny v Národnom parku Slovenský kras, kde platí 3. stupeň územnej ochrany.

Žiadateľ: Mária Szakalová, Krásnohorská Dlhá Lúka č. 52, 049 45 Jovice

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie súhlasu na výrub drevín na jednom pozemku v k.ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, v osobnom vlastníctve podľa § 47 ods. 3,5 zákona o OPaK, ktorý sa nachádza na svahu Silickej planiny v Národnom parku Slovenský kras, kde platí 3. stupeň ochrany. Jedná sa o záhradkársku oblasť.

Žiadosť doručená dňa: 16.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@rv.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.