Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/003283-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Silica na Silickej planine v Národnom parku Slovenský kras, kde platí 3. stupeň územnej ochrany.

Žiadateľ: Družstvo Silická planina, Silica č. 83, 049 52 Silica

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie súhlasu na výrub drevín – čistenie pastvy v k.ú. Silica na pozemkoch v užívaní Družstva Silická planina na základe nájomných zmlúv podľa § 47 ods. 3,5 zákona o OPaK, ktoré sa nachádzajú v Národnom parku Slovenský kras a v jeho ochrannom pásme, kde platí 3. a 2. stupeň ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 20.01.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@rv.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.