Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-RV-OSZP-2014/010726-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Hrhov, na pozemku v 2. stupni ochrany, na úbočí planiny Horný vrch, v lokalite viníc – záhradkárskej oblasti.

Žiadateľ: Július Saniszló, Hrhov č. 206, 049 44 Hrhov

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub drevín v lokalite viníc a záhradkárskej oblasti, ktorá je lokalizovaná na južnom svahu planiny Horný vrch. Lokalita je súčasťou ochranného pásma Národného parku Slovenský kras s 2. stupňom ochrany. Jedná sa o staré ovocné dreviny.

Žiadosť doručená dňa: 03. 12. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.