Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/009448-002

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok, a to chemického posypového materiálu SOLMAG – S v rámci zimnej údržby cesty I/67 Dobšiná – Dobšinská Ľadová Jaskyňa.

Žiadateľ: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice, IČO: 003328

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona o OPaK na aplikáciu chemického posypového materiálu SOLMAG – S v rámci zimnej údržby cesty I/67 Dobšiná – Dobšinská Ľadová Jaskyňa v km 39,500 – 58,292, v území Národného parku Slovenský raj, kde platí 3. stupeň ochrany, v okrese Rožňava.

Žiadosť doručená dňa: 16.10.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.