Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/006911-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu : podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na výrub drevín, spolu 21 ks, na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Rožňava, v zastavanom území, na území , kde platí 1. stupeň ochrany (najnižší) v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Niektoré pozemky sa nachádzajú v ochrannom pásme pamiatkovej zóny Rožňava.

Žiadosť doručená dňa : 18.03.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.