Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/004530

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu : podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na výrub drevín, 2 ks lipy malolistej, ktoré rastú na pozemku parc.č. KN-E 2020/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v zastavanom území obce Nižná Slaná. Predmetný pozemok je podľa výpisu z LV č.837 vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok sa nachádza na území s 1.stupňom ochrany (najnižší) v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Dôvodom na výrub drevín je ich zlý zdravotný stav a ohrozovanie cestnej premávky za veterného počasia.

Žiadosť doručená dňa : 04.03.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.